Gratis frakt ved kjøp over 1000,- kroner

Vilkår og betingelser

Generelle betingelser

Bohemliv er et enkeltmannsforetak registrert I Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 818397402.

Våre kelimer er vintage produkter, med de uregelsmessighetene det kan medføre. Antikke tepper blir reparert og renset før de kommer til Norge. Dette er noe av det som gjør kelimene vakre og charmerende. 

Prisinformasjon

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt m.m.

Bestilling

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 

Betalingsløsninger: Klarna / Paypal eller vipps

Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen, verifiseringskoden (CVV) og din BankID. Når du lager en bestilling hos oss, sjekker vi at kortet er ekte og at det er dekning på det. Vi gjør så en reservasjon, hvor beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk. Dette vil si at pengene fremdeles er på kortet ditt, men at de ikke kan røres av andre enn Bohemliv så lenge ordren eksisterer. Dersom du får din ordre avbestilt vil reservasjonen heves og pengene frigjøres på kortet ditt. Det er først når vi har pakket varene ferdig og har klargjort pakken for forsendelse at pengene blir overført fra ditt kort til oss. Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med Visa eller Mastercard vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer, og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

Vi benytter sikker server på våre sider og alle transaksjoner går gjennom sikre sider. For din sikkerhet vil vi ikke lagre kortnummeret på ditt betalingskort.

Vi er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden.

Ved kjøp utenfor Norge

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. 

Salgs- og leveringsbetingelser

Vi ekspederer varer mandag, torsdag og lørdag. Alle bestillinger som gjøres vil normalt bli pakket og sendt fra vårt lager første mulige sendedag. I salgsperioder og andre perioder med høy aktivitet, kan leveringstiden bli noe forlenget. I perioder med ferieavvikling må vi ta ytterligere forbehold

Frakt

Alle våre sendinger sendes via posten. For kjøp over NOK 1000,- er det gratis frakt.

Partene

Selger er [Navn], [Kontaktadresse], [e-post], [tele- fonnummer], [organisasjonsnummer], og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Dine angre- og retur-rettigheter

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til oss via e-mail før du sender du varen tilbake. Oppgi ditt kontonummer i samme mail, så overfører vi direkte til din konto straks varen er tilbake til oss i skadefri stand. Du må selv betale fraktkostnader i slike tilfeller.

Angrerett

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.Minimumsalder: For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.


Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.